"Herbaház Klub” elnevezésű Törzsvásárlói program szabályzata, részvételi feltételei.

 

 1. „Herbaház Klub” Program általános leírása:

 

 1. A Bennovum Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Százados út 18., továbbiakban Herbaház) üzemelteti a Herbaház Klub Törzsvásárlói Programot (továbbiakban: Program) a Herbaház üzletekben és a herbahaz.hu oldalon.
 2. A Törzsvásárló Kártyával (továbbiakban: Kártya) rendelkező vásárlók (továbbiakban: Kártyabirtokosok) a Program keretében a herbahaz.hu oldalon és a Herbaház üzletekben bonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek. A Programban való részvétel a Herbaház által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.
 3. Herbaház Ajándékutalvánnyal történő fizetés esetén technikai okok miatt a Kártyabirtokos nem tud részt venni a Programban, azaz nem tud pontot gyűjteni és a pontjait sem tudja beváltani.
 4. A Program határozatlan ideig/visszavonásig érvényes.
 5. A Herbaház jogosult bármikor megszüntetni a programot. Erről, valamint az addig gyűjtött és még fel nem használt pontokról írásban tájékoztatja a Kártyabirtokosokat.
 6. A Program működéséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató a következő címen érhető el: https://www.herbahaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.

 

 1. A Kártya megjelenési formái

 

  1. Fizikai kártya: A Kártyabirtokos a fizikai kártyát az üzletben kapja meg a kérdőív kitöltése után, amit a Herbaház által kiküldött e-mail alapján aktiválnia kell.
  2. Virtuális kártya: herbahaz.hu-n történő regisztráció után a Kártyabirtokos kap egy kártyaszámot (vonalkód), amit bemutatva fel tud használni az üzletekben történő vásárlásakor is.

 

 1. Program jogosultjai

 

  1. A részvételre jogosult mindenki, aki a Herbaház üzleteiben vagy a herbahaz.hu oldalon vásárol (továbbiakban: Vásárló) és Kártyát igényel.
  2. Kártyát a 18. életévüket betöltött Vásárlók igényelhetnek.
  3. A Programból ki vannak zárva a Herbaház dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. Pontok gyűjtéséről

 

  1. A pontszámítás alapja

Utánvétel esetén pedig kerekítés szabálya alkalmazva minden elköltött 100 Ft után 1 Herbaház Pont kerül a Kártyán jóváírásra, vagyis 799 Ft esetén 8 pont jár.

  1. Bolti vásárlás esetén a pontok jóváírásának feltétele, hogy a Kártya aktiválva legyen és a Kártya vonalkódja a vásárláskor beolvasásra kerüljön.
  2. A pontok a herbahaz.hu-n történő jóváírásának feltétele, hogy a Kártya vonalkódjának száma a felhasználó személyes profiljában, a „Törzsvásárlói Kártyám” menüpontban vagy a megrendelés leadása során rögzítve legyen.
  3. A Herbaház egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél-feliratkozás, kvízben való részvétel stb.) vonatkozóan további extra pontot írhat jóvá a vásárló kártyaegyenlegén.
  4. Herbaház kínálatában, külön pont jelöléssel ellátott termékek megvásárlása után is extra pont járhat.

 

 1. Pontok jóváírása/levonása

 

  1. Az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása bolti vásárlás esetén azonnal, herbahaz.hu oldalon történő megrendelés esetén a szállítónak történő átadást követő napon, illetve bolti átvételű rendelések esetén az átvételt követően történik meg.
  2. A Herbaház fenntartja magának a pontgyűjtésben részt vevő termékek változtatásának jogát.
  3. A sikertelen, azaz nem teljesült megrendelésekért – amely oka többek között lehet a Herbaház részéről át nem adott, vagy a Kártyabirtokos által megrendelt, de lemondott vagy át nem vett termék – pontok nem íródnak jóvá. Ha Kártyabirtokos a futárszolgálattól vagy átvételi ponton nem veszi át a megrendelt terméket, megrendelése (vásárlása) törlésre kerül, jóváírásra került pontjaival együtt.
  4. Teljesült megrendelést követően a Herbaháztól átvett, de a Kártyabirtokos által az átvételt követően a termék (több megrendelt termék esetén a megrendeltekből egyes termékek) visszaküldése esetén (így pl. elállás) a visszaküldött termék után korábban jóváírt pont levonásra kerül.
  5. Bolti vásárlást követő vásárlói visszáru esetén a vásárolt termékért jóváírt pontok levonásra kerülnek.
  6. Az előző év december 31-ig gyűjtött, de legkésőbb folyó év május 31-ig be nem váltott pontok elévülnek és törlésre kerülnek.
  7. Az a Kártyabirtokos, aki regisztrált a herbahaz.hu oldalon és kártyáját rögzítette regisztrációjához, az a személyes menüjében megtekintheti egyenlegét, nyomon követheti pontgyűjtésének, beváltásainak történetét.
  8. Amennyiben a megrendelés alkalmával a herbahaz.hu oldalon.hu oldalon nem került rögzítésre a Kártya száma pontgyűjtés céljából, úgy a pontok utólagos jóváírására Herbaház áruházakban történő átvétel során már nincs lehetőség.

 

 1. Pontok beváltása

 

  1. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető pont beváltható vásárlása során. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie: üzletekben az eladónak történő szóbeli jelzéssel, a herbahaz.hu oldalon a megrendelési képernyő „Törzsvásárlói Program” szekciójában a beváltani kívánt pontok mennyiségének megadásával történik.
  2. Beváltás során 1 pont egyenértékű 1 Ft-tal.
  3. A pontok beválthatóak a Herbaház kínálatában található termékekre, kivéve Herbaház Ajándékutalvány.
  4. Az utólagos pontbeváltásra vagy jóváírásra abban az esetben nincs mód, amennyiben bármelyik művelet az online kasszarendszer vagy a herbahaz.hu technikai vagy egyéb hibája folytán nem végezhető el.

 

 1. Elveszett vagy megrongálódott kártya pótlása vagy cseréje

 

  1. Kártya pótlása vagy cseréje csak a pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az adatlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti kártya számát, vagy annak hiányában a kártyához tartozó nevet, címet, e-mail címet. Ha a megadott név, cím és e-mail cím kombinációjához a Herbaház nem talál kártyát nyilvántartásában, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.
  2. Az új kártyát a Herbaház 10 munkanapon belül előállítja és hozzárendeli a korábbi vásárlói, vásárlási adatokat. A Kártyabirtokost e-mailben értesíti a Kártya átvételéről.

 

 

 1. Egyéb szabályok

 

  1. A Herbaház Pontok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.  
  2. A Programban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
  3. Amennyiben a Kártyával vagy a Program bármely részével a Herbaház visszaélést tapasztal, úgy a Herbaház jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.
  4. A Herbaház jogosult Törzsvásárlói Rendszerének Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Herbaház a Törzsvásárlókat a módosítás hatályba lépését követően e-mail és a herbahaz.hu oldalon tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Törzsvásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.

 

 1. Felelősség

 

  1. A Kártyabirtokos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért/valótlanságáért a Herbaház semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. Adatok kezelése és védelme

 

  1. A Kártyabirtokos a Programban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Programhoz kapcsolódó kérdőív által bekért, a kérdőív kitöltése során általa megadott személyes adatai a Herbaház adatbázisába kerüljenek és azokat a Herbaház a Program lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Herbaház az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Kártyabirtokos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Herbaház az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Program lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van.
  2. Az a Kártyabirtokos, aki nem kívánja, hogy a Herbaház a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címeken:

 

Bennovum Kft. (1087 Budapest, Százados út 18.); vagy a következő e-mail címen: info@herbahaz.hu

 

A törlési kérelemnek a Herbaház a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Kártyabirtokos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is:

kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását,

kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását,

tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen,

illetve élhet adathordozhatósági jogával.

 

  1. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy

amennyiben nem adja meg a Program lebonyolításához szükséges – kérdőíven bekért – személyes adatait, vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a Program megszűnését megelőzően, az lehetetlenné teszi a Programban való részvételét és a Programból való kizárásához vezet; valamint

amennyiben jogszabály a Herbaház részére kötelező adatkezelést ír elő, a Kártyabirtokos által kért törlésnek a Herbaház csak ezen, jogszabályban előírt kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  1. A Herbaház a Kártyabirtokos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Kártyabirtokos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel kapcsolatban az info@herbahaz.hu e-mail címen léphet a Herbaházzal kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panaszával, ha az úgy ítéli meg, hogy az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették. A NAIH elérhetőségei: honlap: http://naih.hu; Cím: 1055125 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 136530 Budapest, Pf.: 95.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Tájékoztatjuk, hogy a Herbaház adatkezelési szabályzatai ezeken a linkeken érhetőek el: https://www.herbahaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ (valamint a www.herbahaz.hu, és valamennyi további, a Herbaház tulajdonában álló weboldalon).

Hírlevél feliratkozás

Érdeklődési körök