Törzsvásárlói program

Részvételi szabályzat (Üzletek)

 

 

„Herbaház Klub” elnevezésű Törzsvásárlói program szabályzata, részvételi feltételei.

 

 1. A program szervezője és lebonyolítója a Bennovum Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Százados út 18. továbbiakban Szervező). Szervező Törzsvásárlói programot (továbbiakban: Program) hirdet 2 budapesti, szegedi, pécsi, kecskeméti, vecsési és győri üzleteiben. Az Szervező által szervezett Program kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 6. és 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Résztvevő). A Programban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

 1. A Programban való részvételi igény jelzése az üzletekben elérhető Herbaház kérdőív kitöltésével történik meg. A kérdőív kitöltésével és az adott üzletben történő leadásával a kitöltő személy automatikusan a Herbaház törzsvásárlójává válik és törzsvásárlói kártyát kap ajándékba.

 

 1. Az ajándékba kapott törzsvásárlói kártyát a Szervező a kérdőíven jelzett Herbaház Ponttal feltöltve adja át a Résztvevőnek. A törzsvásárlói kártyát csak személyesen az üzletekben lehet felhasználni. A Herbaház Pontokat az üzletekben 1 Pont = 1 Ft értékben be lehet váltani. Minden 100 Ft költés után a vásárló kap 1 Herbaház Pontot. A Herbaház Pontokat a Program időtartama alatt a Résztvevő az üzletben történő vásárláskor bármikor felhasználhatja.

 

 1. A Programra időbeli megkötés nélkül lehet jelentkezni azzal, hogy a Szervező a Programot saját belátása szerint bármikor megszüntetheti. A Résztvevők a kérdőív kitöltésével kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy a Program megszüntetése esetére nem támaszthatnak semmilyen (sem kártérítési, sem egyéb) igényt a Szervezővel szemben.

 

 1. A Herbaház Pontok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók illetve nem vonhatók össze a webes felületen hirdetett pontgyűjtő programmal.

 

 1. A Programból ki vannak zárva a Bennovum Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1.  A Programban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

 1. A Résztvevők által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért/valótlanságáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A Résztvevő a Programban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Programhoz kapcsolódó kérdőív által bekért, a kérdőív kitöltése során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Program lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, Bennovum Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Program lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van.

 

Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címeken:

 • Bennovum Kft. (1087 Budapest, Százados út 18.);
 • vagy a következő e-mail címen: info@herbahaz.hu

A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Résztvevő ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Program lebonyolításához szükséges – kérdőíven bekért - személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a Program megszűnését megelőzően, az lehetetlenné teszi a Programban való részvételét és a Programból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Résztvevő által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A Szervező Bennovum Kft. a Résztvevő személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Résztvevő előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel kapcsolatban az info@herbahaz.hu e-mail címen léphet a Bennovum Kft-vel kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.huhttp://www.naih.hu/) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Bennovum Kft. adatkezelési szabályzatai ezeken a linkeken érhetőek el: https://www.herbahaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ (valamint a www.herbahaz.hu – és valamennyi további, a Bennovum Kft. tulajdonában álló – weboldalon).                                                                     

 

 

Hírlevél feliratkozás

Érdeklődési körök